Choď na obsah Choď na menu
 


BIBLIA

evanjelici.jpg

 

... od detstva znáš sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré.

                                                                                              2 Timoteovi 3,15-17

 


 

Najlepšie predávanou knihou všetkých čias je Biblia. Bola preložená do viacerých jazykov ako ktorákoľvek kniha, čo bola kedy napísaná. Ľudia všetkých kultúr túžia mať výtlačok tejto vzácnej knihy, aby ju mohli čítať a študovať. Čo je také vzácne na tejto knihe, že je taká vyhľadávaná?

V skutočnosti to nie je jedna kniha. Je to vlastne šesťdesiat šesť rôznych kníh, ktoré sú spojené do jedného celku. Boli napísané v rozpätí asi tisíc päťsto rokov viac ako štyridsiatimi ľuďmi veľmi rôzneho pôvodu a kultúry. Najúžasnejšou charakteristikou tejto knihy je jej jednotnosť a odkaz. Napriek tomu obrovskému časovému rozpätiu a množstvu jej pisateľov si nikdy neodporuje. Biblia sa drží jednej výnimočnej témy.

1..jpg

 

Biblia je rozdelená do dvoch základných častí, ktorými sú Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon zaznamenáva počiatok sveta a to, ako Boh stvoril všetko, vrátane muža a ženy. Píše sa tu o nádhernej rajskej záhrade Eden, kde mal človek možnosť žiť v úplnej harmónii s Bohom aj s prírodou. Človek však zlyhal a zhrešil proti Bohu tým, že jedol zo zakázaného ovocia. Starý zákon potom zaznamenáva, ako Boh spustil plán, ako priviesť strateného človeka naspäť k spaseniu a do konečnej rajskej záhrady, ktorou je nebo. Zvolil si Abraháma, muža, ktorý zasvätil svoj život nasledovaniu Boha. Abrahám sa mal stať tým, skrze ktorého prinesie na tento svet Krista, Mesiáša, aby sa stal naším Spasiteľom. Boh dal na istý čas Abrahámovým potomkom osobitný zákon, ktorý ich mal oddeliť od ostatných národov, ktoré žili navôkol. Takto mohol Boh ochraňovať Abrahámove potomstvo. Základnou časťou zákona bolo desať prikázaní: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou; nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť. Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho. Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. Nezabiješ. Nescudzoložíš. Nepokradneš. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nepožiadaš dom svojho blížneho.

2..jpg

 

Zvyšná časť Starého zákona hovorí o pádoch človeka a o trestoch Božích. Miestami hovorí o poslušnosti človeka a o Božích požehnaniach, ktoré vzišli z vernosti. Na konci Starého zákona nájdeme prísľuby o príchode Spasiteľa i toho, ktorý mal prísť pred Ním, aby Mu pripravil cestu.

Nový zákon začína štyrmi záznamami o živote Krista na zemi a o Jeho obetovaní sa, aby sme my mohli byť spasení. Tieto štyri záznamy napísali rôzni muži, v rôznom čase a pre rôzne skupiny ľudí. Príbeh o Ježišovi rozprávajú rôznymi spôsobmi, ale všetci sa držia rovnakých základných právd.

Kniha Skutkov slúži ako záznam udalostí, ktoré nasledovali po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Hovorí o tom, ako Duch Svätý zostúpil na apoštolov, vďaka ktorému hlásali posolstvo evanjelia strateným ľuďom. V tejto knihe sa dočítame aj o tom, ako muži a ženy na toto posolstvo reagovali.

Ďalšou časťou Nového zákona je séria listov adresovaná jednotlivcom a kongregáciám Pánovej cirkvi. Tieto listy poskytujú pokyny, ako žiť pre Pána. Učia nás, ako sa môžeme stať takými, akými nás chce mať Boh.

Posledná kniha je kniha Jánovho Zjavenia, ktorá rozpráva o sústavnom boji medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a klamstvom, medzi Bohom a diablom. Zaoberá sa tým, že ak zostaneme verní Bohu, na konci zvíťazíme. Mnohokrát sa nám možno zdá, že prehrávame tento boj, ale Boh zvíťazí a diabol bude vyhnaný.

Účel Biblie

... od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie skrze vieru v Krista Ježiša" (2. Timotejovi 3:15). Zámerom bolo, aby Biblia bola jasná a ľahko pochopiteľná, dokonca aj pre dieťa. Pavol písal, že prostredníctvom zjavenia mu Boh dal poznať tajomstvo, "ako som už o tom krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo.(Efezanom 3:3-5)

 

5..jpg

 

 

Je pravdou, že niektoré časti Biblie sú také dômyselné, že dokonca aj najväčší učenci nad nimi žasnú a sú zmätení niektorými výrokmi. Posolstvo o spasení je však také jednoduché, že mu môže rozumieť aj dieťa.

Biblia odpovedá na všetky veľké otázky, nad ktorými ľudia kedy premýšľali, ako napr. "Odkiaľ som prišiel?", "Kam pôjdem?", "Prečo som tu?" Odpovedá aj na najväčšiu otázku všetkých čias: "Čo mám robiť, aby som bol spasený zo svojich hriechov?" Biblia je knihou, ktorá nás môže urobiť natoľko múdrymi, aby sme mohli získať spasenie.

Pôvod Biblie

"Každé Bohom vnuknuté Písmo..." (2. Timotejovi 3:16). Slovo "vnuknuté" znamená "Bohom vdýchnuté". Biblia je Bohom vdýchnutá kniha. Štyridsať mužov využilo svoje perá nato, aby ju napísali, ale odkaz nevzišiel z ich vlastných myslí. V druhom liste Petrovom 1:20, 21 sa píše: "Predovšetkým si však uvedomte to, že ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa ľubovoľný výklad. Lebo nikdy z vôle človeka nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí Boží ľudia."

3..jpg

 

Keď niekto vyniká veľkými myšlienkami alebo robí veľké skutky, zvykneme o ňom povedať, že je inšpirovaný. V prípade Biblie však nejde o toto. Boh použil myseľ a dušu človeka, ktorý písal tieto slová, a prostredníctvom svojich slov a myšlienok viedol tohto človeka, aby zaznamenal každé Božie posolstvo. Stávalo sa aj to, že človek, ktorý písal Božie posolstvo, sám nerozumel tomu, čo písal. Boh bol tým zdrojom. Ten, kto pochybuje o tom, že Biblia je viac ako len knihou napísanou ľuďmi, si iba potrebuje nájsť čas, aby si ju prečítal. Potom uvidí, že nikdy nebolo napísané podobné posolstvo ani podobná kniha.

Prospešnosť Biblie

Sväté písmo "je aj užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie, na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol súci a pripravený na každé dobré dielo" (2. Timotejovi 3:16, 17). Biblia nie je knihou, ktorá sa má prečítať a potom odložiť späť na policu. Nie je ani na to, aby raz za čas pomohla čitateľovi nájsť správne slovo alebo frázu počas rozhovoru s inými. Biblia je o živote. Treba ju čítať a žiť. Ak Bibliu správne používame, privedie nás k zrelosti. Vybaví nás na každý dobrý skutok, ktorý si zaumienime vykonať. A preto prečítať si Bibliu len kvôli tomu, že je to novinka, určite znamená prehliadnuť význam toho, na čo Boh dal Svoje Slovo.

Biblia je užitočná na učenie. To znamená, že ak túžime po tom, aby sme učili iných ľudí o posolstve života, Biblia by mala byť základným zdrojom pre naše štúdium. Biblia nás učí, ako máme žiť za každých okolností. Učí nás napríklad, aby sme neklamali a nepodvádzali ostatných, ale aby sme boli čestní v jednaní s inými ľuďmi. Predstavte si, o čo lepšie by všetko išlo v obchodovaní i vo vláde, keby ľudia verili v Božie pokyny pre čestný život a riadili sa nimi. V obchode a vo vláde sa to možno nikdy nestane, ale môže sa to udiať vo vašom živote a práve teraz v ňom môže urobiť obrovskú zmenu.

Biblia je užitočná na karhanie. Nielenže sa potrebujeme naučiť, ako správne konať, ale musíme sa naučiť aj rozpoznať, čo je nesprávne. Keď nevieme, čo je hriešne, nebudeme ani vedieť hriechu predísť. Boh nás preto učí o situáciách, ktorým by sme sa mali v živote vyhnúť. Napríklad nám hovorí, že by sme sa za každých okolností mali vyvarovať nemorálneho života. Nemorálnosť rúca domov, ničí rodinu a nakoniec zanechá jedinca v bolesti zúfalstva.

Biblia je užitočná na naprávanie. Nemala by takmer žiadnu hodnotu, keby nám Boh povedal, čo je nesprávne a nepovedal by nám aj to, ako máme napraviť to, čo sme pokazili. Biblia ponúka plán na nápravu zla, ktoré sama odsudzuje. Posolstvo pokánia je pre všetkých. Nezáleží na tom, aký hriech sme spáchali - cez pokánie a poslušnosť nám môže byť úplne odpustené.

Biblia je užitočná na výchovu k spravodlivosti. Všimnite si, že Boh nás učí, čo je správne, čo je nesprávne, ako sa môžeme opäť dostať na správnu cestu potom, čo sme spáchali zlo, a ako máme zotrvať na tejto ceste, keď nám už boli hriechy odpustené. Biblia je o skutočnom živote. Vezme vás odtiaľ, kde sa práve nachádzate, a ak budete nasledovať učenie tejto Bohom vdýchnutej knihy, dostanete sa tam, kde sa chcete dostať, a čo je ešte dôležitejšie - tam, kde Boh chce, aby ste boli.

6..jpg

 

Záver

Nádherným výsledkom študovania Biblie je, že môžete byť súci a pripravený na každé dobré dielo. Budete zrelý, dospelý a úplný v očiach Pána. Budete dokonale pripravený na každý dobrý skutok. To je ale kniha! Dúfam, že si osobne zaumienite študovať ju a nasledovať jej učenia po celý život.

7..jpg

 

 V prípade, že nemáte možnosť si Bibliu zaobstarať inak, zašlem vám ju - jej časť "Novú zmluvu"  /vreckový formát/   Z A D A R M O,  napíšte mi na moju adresu:  ferdikzpo@gmail.com

 

Celú Bibliu na internete nájdete na stránke: 

http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

 

 

 

Zdroj: Internet