Choď na obsah Choď na menu
 


MODLITBA

Čo je modlitba?

r-u-k-y.jpgČo je modlitba? Modlitba je chvála, ďakovanie, spoveď, žiadosť, prosba a príhovor k Bohu. Modlitba je priame spojenie s nebom. " Keď som sa modlil, bol som nový, keď som sa prestal modliť, začal som starnúť." Hovorí veľký teológ staroveku. Pri modlitbe a uvedomení si jej sa môže človek ponoriť hlbšie do svojho vnútra a vtedy sa dokáže otvoriť pred Bohom. Ak sa modlitba stane len obyčajným denným rituálom pri ktorej poviem modlitbu a to je všetko, nebude to mať efekt v živote. Začne sa budovať múr, ktorý už nepreskočím. Ako sa máme modliť ? Tak ako sa dieťa učí chodiť, chodením, tak sa aj my môžeme stať výborný v modlitbe, modlením, dôverujúc v Božiu pomoc. Modlitba je ako rozhovor s najlepším priateľom. Boh je náš priateľ a vypočuje naše prosby a trápenia. Je veľmi ľahké rozprávať sa s niekým, kto nás bezvýhradne miluje. Keď sa budeme k nemu správať s úctou a pokorou naše prosby sa stanú realitou. Táto činnosť vyžaduje určité oddialenie sa od všedných vecí, vstúpenie do seba. 
Každodenný život práve v dnešnej dobe prináša v tomto smere mnohé úskalia. Strháva človeka svojím rýchlym tempom. Je ťažké nájsť si vo víre každodenných povinností chvíľku ticha na rozhovor s Bohom. Svet nám každú minútu ponúka mnohé lákadlá ako sú napríklad televízia, alebo počítačové hry. Všetko sú to veci užitočné, keď sú využívané s mierou a na správnu vec. Najdôležitejšie je nájsť rovnováhu, medzi povinnosťami a zábavou, vedieť správne využívať čas, ktorý nám bol daný. Tak, aby sme v závere každého dňa našli priestor na stretnutie s Bohom v modlitbe. Boh je náš priateľ, preto mu môžeme porozprávať všetko čo sme prežili, len on nás najlepšie pozná a pri rozhovore s ním lepšie chápeme čo sme urobili dobre a čo nie. Niektoré veci, ktoré sa zdajú na prvý pohľad správne a úžasné po rozhovore s priateľom, a pri pohľade s inej strany už také skvelé a správne nie sú. Preto je modlitba a teda aj rozhovor s Bohom taký dôležitý.

 

 

Modlitby:

 

Bože môj, Ty ma dobre poznáš, aj tak ma miluješ. Ďakujem Ti, že sa o mňa staráš a napĺňaš ma láskou, akej ja nie som schopný.

                                                                    Amen

 

 

Bože môj, ďakujem Ti za jedlo, ktorým sýtiš moje telo, ale aj za Tvoje slovo, ktorým sýtiš moju dušu. Od Teba mám všetko, čo potrebujem.

                                                                     Amen

 

 

1..jpg

 

 

 

Bože môj, ďakujem Ti za  všetko dobré, čo si mi dnes dal, že si bol so mnou, chránil ma a pomáhal. Ďakujem Ti za Ježiša a jeho lásky dar.

                                                           Amen.

 

                                    

2..jpg

 

 

 

Bože môj, ďakujem Ti za slnko a teplo jeho lúčov. Prosím, hrej svojou láskou a presvieť môj život. Nedopusť, aby ma pohltila temnota pochybností.

                                Amen

 

 

2-1.jpg

 

 

 

6..jpg

 

 

Bože môj, prosím, posilni ma vo všetkom, čo mi dnešok prinesie. Chcem Ti ostať verný a byť Ti bližšie každým dňom.

                                                         Amen

 

 

 

7..jpg

 

 

 

Bože môj, aj dnes sa vkladám do Tvojich rúk, ochraňuj ma, aj mojich blízkych, Daj nech cítim Tvoju prítomnosť.

                                                        Amen

 

 

 

9..jpg

 

 

 

Anjel Boží, strážca môj, prosím Ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú ruku mi daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy a v každej chvíli, viedol život Bohu milý  a tak Tebou chránený, bol raz v nebi spasený.

 

                                                                     Amen.

 


Večný Bože,
ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily
skrze Krista, nášho Pána.

                                          Amen.

 

 

 

10..jpg

 

 

 

Anjelské pozdravenie


Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.

Amen.

 

 

 

15..jpg

 

 

 

 

ranna-modlitba.jpg

 

 

 

 

 

 Ranná  modlitba

 

Ďakujem Ti, Otče môj nebeský, skrze Ježiša Krista, Tvojho milého Syna, že si ma tejto noci zachránil od každého nebezpečenstva. A  prosím Ťa, ochraňuj ma v tento deň od hriechov a všetkého zlého, aby ti bol milý každý môj skutok i celý môj život. Do tvojich rúk odovzdávam seba, svoje telo, dušu a svojich blízkych. Tvoj svätý anjel nech je pri mne, aby sa ma diabol nezmocnil.

                                                                                  AMEN

 

 

 

Večerná modlitba

 

Ďakujem Ti, Otče môj nebeský, skrze Ježiša Krista, Tvojho milého Syna, že si ma tohto dňa milostivo ochraňoval. A prosím Ťa, odpusť mi všetky moje hriechy a neprávosti. Ochraňuj ma milostivo aj tejto noci. Do Tvojich rúk odovzdávam seba, svoje telo, dušu a svojich blízkych. Tvoj svätý anjel nech je pri mne, aby sa ma diabol nezmocnil.

                                                                                                    AMEN

 

 

 

 

11..jpg

 

 

 

 

M o d l i t b a    P á n o v a

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje!

Buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi!

Chlieb náš každodenný daj nám dnes!

A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame vinníkom svojim!

I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého!

Lebo je Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky!

                                                                                     AMEN

 

 

 

 

12..gif

 

 

 

 

Viera  všeobecná  kresťanská

Verím v Boha Otca,  všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho. odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a v život večný.

                                                                                                          AMEN

 

 

 

 

13..jpg

 

 

 

 


D   E   S   A   Ť            B   O   Ź   Í   CH          P   R   I   K   Á   Z   A   N   Í 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.   Ja som Hospodin Tvoj Boh ! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

  2.   Nebudeš brať meno Božie nadarmo!

  3.   Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!

  4.   Cti si otca a matku svoju, aby si dlho žil na zemi!

  5.   Nezabiješ!

  6.   Nescudzoložíš!

  7.   Nepokradneš!

  8.   Nevypovieš krivého svedectva proti svojmu blížnemu!

  9.   Nepožiadaš dom svojho blížneho!

 10.   Nepožiadaš ani jeho manželku ani nič, čo je jeho!

 

 

 

 

14..jpg

 

 

 

 

Z a   c i r k e v

Bože, daruj cirkvi stále Ducha svojho v každom čase, aby bola k Tebe chvále a nás viedla k večnej spáse. Požehnaj jej kazateľov, by vždy semä rozsievali a v pravdách večných zotrvali. Žehnaj všetky práce, snahy aj nás, Tvoje ratolesti, prosíme Ťa, Pane drahý.

                                                                                              AMEN

 

 

 

ooooooooooooooo.jpg

 

 

 

 

Hospodine, počuj moju modlitbu, 

pozoruj moje pokorné prosby. Ohlás sa

mi vo svojej vernosti... Daj, že by som

už ráno počul tvoju milosť, na Teba sa

spolieham... Daj mi poznať cestu, po

ktorej mám ísť, lebo v Teba dúfam,

k Tebe pozdvihujem svoju dušu. Nauč ma

plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj

dobrý Duch nech ma sprevádza...

AMEN

  / Žalm 143; 1, 8, 10 /   

 

 

 

 

 

staroba.jpg

 


Modlitba   N E M O C N É H O

  

    Otče náš všemohúci!

Vo svojom trápení a nemoci volám k Tebe, lebo Ty si náš láskavý Otec. Ty sa staráš o nás, svoje deti, a v príhodný čas nám pomáhaš. I ja som často volal k Tebe a udeľoval si mi pomoc, preto prosím i v tejto chvíli, pre mňa ťažkej - zmiluj sa nado mnou! Chcem s trpezlivosťou znášať toto navštívenie, ale Ty vieš, aká krehká je maša viera i dúfanie, preto prosím - pridaj mi vieru. Chcem dúfať, že aj lekárska pomoc môže byť účinná, ale ja viem, že nadovšetko je pre mňa potrebná silná viera, ktorá by mi oživila nádej. Vrúcne ďakujem i za opateru mojich milých domácich. Aj im daj trpezlivosť, aby ma s láskou opatrovali. Nech sa však pri mne deje Tvoja svätá vôľa. Veď  z Tvojho slova poznám, že musím byť pripravený na všetko. A tak sa odovzdávam do Tvojej láskavej milosti, lebo viem, že či žijem alebo umieram, Tvoj som. Vypočuj moju modlitbu, láskavý Otče nebeský, a daj mi vidieť lepšie chvíle môjho života.

                                    Amen.

 

 

 

 

 

priatelstvo.jpg

 

 

 

Modlitba za   P R I A T E Ľ S T V O


Drahý Otče,

veľká vďaka Ti patrí za všetky dary, ktoré z Tvojej milosti môžem každý deň prijímať. Ďakujem Ti najmä za dar priateľstva. Ty si jeho pôvodcom a takto privádzaš ľudí k sebe.

Je ako také slnko, ktoré napĺňa môj život svetlom a nádejou.  S priateľmi sa mi lepšie prekonávajú krízy, utrpenie a osamelosť. Môžem s nimi hovoriť o všetkom, čo cítim. Aj v bezradných situáciách mi dodávajú odvahu pokračovať v ceste. Prosím Ťa, dávaj človeku nachádzať správnych ľudí, v ktorých bude vidieť svoju oporu, porozumenie, skutočného priateľa.

                                              Amen

 

 

 

priatelstvo-2.jpg

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                                     

                                                                                                                              

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Modlitba