Choď na obsah Choď na menu
 


Krátke biblické úvahy

Nie osud, ale viera

 

 „Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, lebo všetko slúži tebe.“ Ž 119:91

 

 

V živote kresťana nie sú žiadne náhody – len Božia prozreteľnosť. Neveríme v osud, veríme vo vieru. Veríme, že Boh má všetko pod kontrolou.

Všimni si prvé tri slová z listu Rímskym 8:28: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“

Čo vieme? Že všetky veci slúžia na dobro. Všimni si, že tento verš hovorí „všetky veci.“ Nehovorí: „My vieme, že dobré veci slúžia na dobro.“ Vraví všetky veci. Dávid v Žalme 119:91 hovorí o Bohu a píše: „všetko slúži Tebe(Botekov preklad; v angl. preklade doslova: „všetko slúži Tvojim plánom“).

To nevyhnutne neznamená, že všetky veci sú dobré. To si zrejme zle vysvetľujeme. Keď niekto trpí, keď niekoho niečo bolí, Rímskym 8:28 nezvykne byť prvý verš, o ktorý sa podelíme. To časom tiež príde, ale asi by sme namiesto neho mali najskôr vybrať nejaký iný verš. To, čo sa stalo tomu ubolenému človeku, je skutočne zlé a mali by sme povedať: „Je mi ľúto, že sa ti to stalo. Zaujímam sa o teba a som tu pre teba.“

Stávajú sa zlé veci, ktoré jednoducho zostanú zlé. A nikdy nebudú iné ako zlé. Boh nehovorí, že z každej zlej veci spraví dobrú. Namiesto toho hovorí, že všetky veci slúžia na dobro. Znamená to, že v Božom majstrovskom pláne budú nakoniec viesť k dobrým veciam.

V živote sa stávajú veci, čo nedávajú zmysel, a my uvažujeme: „Prečo sa toto deje? Čo som urobil, že som si zaslúžil taký osud?“

Neviem, či mám na to odpoveď, ale viem, že Boh to riadi. Viem, že Boh je mocný. A viem, že Boh je zvrchovaný, čo znamená, že má všetko pod kontrolou.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Najväčší skutok pokory

 

„... a kto sa poníži, bude povýšený.“ (Mt 23:12)

 

Či už si vezmeme príbehy z Biblie alebo celkovo zo života, takmer vždy sa v nich pýcha spája so zlyhaním, nie s úspechom. Často počúvame o komplexe menejcennosti, ale takmer nikdy sa nehovorí o povýšeneckom komplexe pýchy. Práve pýcha spôsobila pád Lucifera, ktorý sa stal Satanom, diablom. Pýcha doviedla Saula k potupnej a predčasnej smrti. Kvôli pýche Peter zaprel svojho Pána.

Najväčší skutok pokory v celej histórii sveta sa udial práve vtedy, keď Ježiš zostúpil na zem, aby zomrel na kríži na Kalvárii. Skôr než sa ktokoľvek z ľudí dostane do neba, musí sa skloniť pri kríži a priznať, že on sám je hriešnik, že porušil desať Božích prikázaní a že potrebuje od Boha milosť v Kristovi. Nik nemôže prísť k Spasiteľovi s pyšným srdcom.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, na kríži si pre mňa trpel hroznou bolesťou a veľmi Ťa potupili. Pokorne Ťa prosím, aby si mi odpustil moju pýchu a všetky hriechy, ktoré Ťa pribili na kríž.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Buď citlivý

 „Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ (1Jn 4:8)

Ježiš vyplakal súcitné slzy pri priateľovom hrobe. Plakal nad Jeruzalemom, pretože ako mesto stratil svoje porozumenie pre duchovné veci. Jeho široké srdce bolo citlivé na potreby iných. Aby zdôraznil dôležitosť lásky človeka k človeku, upravil staré prikázanie tak, aby sa čítalo: „Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca... a svojho blížneho ako seba samého.“ Súčasná generácia je drsná a tvrdá. Raz som počul jedného malého chlapčeka chváliť sa tým, aký je drsný. Vyhlásil: „Žijem na tejto ulici. Čím ďalej zájdeš, tým drsnejší ľudia tam budú. Ja žijem v poslednom dome.“ Pokiaľ sa nenaučíš, že súcitné prežívanie smútku, utrpenia a nešťastia s inými má svoju hodnotu, nemôžeš poznať skutočné šťastie.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, nech je moje srdce plné Tvojho súcitu, aby som mohol skutočne milovať.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Nekonečná Božia láska

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími...“ (Jn 1:12)

Kto môže opísať alebo zmerať Božiu lásku? Boh je láska. Avšak fakt, že Boh je láska, neznamená, že všetko je sladké, krásne, šťastné a že Božia láska vôbec nemôže dovoliť trest za hriech. Božia svätosť požaduje, aby bol každý hriech potrestaný, ale Božia láska zaistila pre hriešneho človeka plán záchrany a spásy. Božia láska ustanovila kríž Ježiša Krista, ktorý človeku ponúka odpustenie a očistenie. Bola to Božia láska, ktorá poslala Ježiša Krista na kríž.

Bez ohľadu na to, akého hriechu si sa dopustil, bez ohľadu na to ako veľmi by bol čierny, špinavý, zahanbujúci či strašný, Boh ťa miluje. A predsa táto Božia láska, ktorá je viditeľná, neomylná a nekonečná, Božia láska, ktorá siaha kdekoľvek sa človek nachádza, môže byť úplne odmietnutá. Boh sa nikomu nebude vnucovať proti jeho vôli. Tvoja časť je veriť. Tvoja časť je prijímať. Nikto to za teba nemôže urobiť.

Modlitba dňa

Tvoja láska ma zaplavuje, Otče. Napriek môjmu hriechu ma Ježišova smrť na kríži môže očistiť od celej minulosti. Pokorne prijímam tento dar, Pane.

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

Ježiš sa nikdy nemení

 „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žid 13:8)

Biblia hovorí: „A ako je ľuďom uložené raz umrieť...“ Bežnému človeku sa to zdá ako neúprosná a beznádejná situácia. Stovky filozofií a veľa náboženstiev vzniklo s úmyslom obísť Božie slovo. Moderní filozofi a psychológovia sa stále pokúšajú preukázať, že aj iná cesta, než tá Ježišova, je východiskom. Ľudia ich však skúsili všetky a žiadna z nich neviedla nikam inam než nadol. Kristus prišiel, aby nám poskytol odpovede na tri pretrvávajúce problémy – hriechu, smútku a smrti. Je to Ježiš Kristus a jedine On, kto je rovnako pretrvávajúci a nemenný „rovnaký včera i dnes, i naveky.“ Všetky ostatné veci sa môžu zmeniť, ale Kristus ostáva nemenný.

V nepokojnom mori ľudských vášní Kristus stojí neochvejne a pokojne, pripravený privítať každého, kto sa na Neho obráti, aby prijal požehnanie Jeho bezpečia a pokoja.  Pretože žijeme v období milosti, v ktorom Boh zasľubuje, že „kto chce“, môže prísť a prijať Jeho Syna. Toto obdobie milosti však nebude trvať večne. Dokonca aj teraz žijeme z požičaného času.

Modlitba dňa

Ježiš, aj keby sa moji milovaní, priatelia a kolegovia zmenili, Ty budeš vždy ten istý. Vďaka za Tvoju nemennú lásku.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Predpoklad vďakyvzdania

„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy…“ (2. Korintským 4:17)

Aby sme mohli ďakovať, musíme si ako kresťania uvedomiť, že Boh má vo svojich rukách všetky okolnosti, ktoré obklopujú naše životy – aj dobré, aj zlé.

2. list Korintským 4:17-18 nám pripomína: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“

Apoštol Pavol tiež napísal: „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rímskym 8:38) Boh ťa miluje a vždy myslí na tvoj večný prospech. Boh je múdrejší než my. A ak nám vraví, že niečo nemáme robiť, má na to dobrý dôvod.

Diabol však nechce, aby si tomu veril. Bude ti do ucha šepkať: „Boh ťa nenávidí. Chce ti zničiť život. Všetky tie pravidlá v Biblii sú tam len na to, aby bol tvoj život neznesiteľný.Vy kresťania slúžite Bohu, ktorý vás utláča a nechce, aby ste sa bavili.“

Aká kopa nezmyslov. Žil som mimo Krista. Poznal som takzvanú zábavu, ktorú tento svet ponúka a nebola to vôbec zábava. Takisto som okúsil, že život s Kristom je naplnený a zmysluplný.

Musíme si uvedomiť, že Boh nás miluje a vždy myslí na náš večný prospech. Dokonca aj vtedy, keď to, čím momentálne prechádzame, je ťažké.

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

Boh je tvoj Pastier

Boh dal iným ľuďom oveľa väčšie dary ako tebe. Niektorí vyzerajú lepšie, iní sú príjemnejší. Ďalší sú zručnejší, iní sa vedia lepšie vyjadrovať.

Mnohí sú omnoho lepší kresťania, čo sa týka duchovných záležitostí. Žijú bližšie k Bohu a vo väčšej miere sa podieľajú na Jeho chvále.

Áno, myslíš si, že si omnoho horší. Ako teda môže Boh povedať, že nebudeš mať nedostatku?

Je to preto, že Boh je tvoj Pastier, keď veríš v Pána Ježiša. Je to také úžasné, že nebudeš mať nedostatku. Neznamená to, že cestu máš nájsť sám. Vedie ťa niekto iný. Nemáš ani prevziať za seba zodpovednosť, pretože to už urobil Ježiš.

Ako Božie dieťa nevieš, čo znamená chudoba. Máš svoj podiel na celom Kristovom bohatstve a hojnosti. Ježiš sa o teba postará v každom smere.

Pokiaľ zotrváš v Jeho náručí, žiadny hriech ťa nedokáže oddeliť od Boha. Tvoj pastier, ktorý hľadá a zachraňuje, ťa dokonale očisťuje. Jeho krv dosahuje na najtajnejšie miesta srdca a vybieli tvoju dušu ako padajúci sneh.

Žiaden satanov útok ťa nezničí, kým ťa ochraňuje Pastier. Keď' Boh dovolí, aby si sa bál, robí to preto, aby si sa Mu ešte viac priblížil.

Narážame na mnoho ťažkostí, lebo chceme byť presne tým, čím je pre nás Pastier. Chceme sa o seba postarať sami. Keby sme len dokázali upriamiť pohľad na Pastiera, ktorého máme! Vtedy by sme pochopili, že v Ježišovej prítomnosti nám nič nechýba.

Stará sa o našu myseľ aj telo. Deň za dňom nás vedie na ceste do neba, kde Ho budeme naveky oslavovať.

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Vždy vďační

 „Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“ (1Tes 5:18)

Istý nemocničný kaplán si viedol záznam o 2 000 pacientoch, ktorí boli zjavne blízko smrti a preukazovali znaky pokánia. Zaznamenal, že z tých, ktorí boli napokon uzdravení, len u dvoch vnímal niečo, čo považoval za zreteľné zmeny v ich duchovných životoch.  

Inými slovami, keď si ľudia mysleli, že zomierajú, chceli Božiu pomoc. Akonáhle však boli uzdravení, na Boha zabudli. Naďalej žili spôsobom, akým sami žiť chceli.

Boha žiadame o pomoc veľmi často, no keď ju poskytne, nijako mu za to nepoďakujeme. Čo by si si myslel o človeku, ktorý by ťa ustavične žiadal o prostriedky a láskavosti, a nikdy by si nenašiel čas, aby ti poďakoval? (Vlastne, myslím si, že takí ľudia existujú, voláme ich deti.)

Ďakuje sa ľahko, keď ide všetko podľa plánu. My však môžeme ďakovať aj v ťažkých časoch. Zamysli sa na Dávidom a jeho prekrásnymi žalmami, ktoré napísal. Jeden z mojich obľúbených je Žalm 63: „Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú. Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane.“ (v.3-4)

Mohli by sme si myslieť, že Dávid napísal tieto verše, keď si užíval prekrásny slnečný deň. V skutočnosti napísal Žalm 63, keď bol v exile na pustatine a utekal pred svojím synom Absolónom, ktorý chcel zaujať jeho trón. Uprostred svojho utrpenia a osobnej bolesti napísal: „Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú…“

Boha môžeme chváliť v dobrých časoch, ale môžeme Ho chváliť aj v časoch zlých. Dávaš mu chválu, ktorú si zaslúži?

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

Božie slovo

 

...a zachovali Tvoje slovo. Evanjelium podľa Jána 17:6

Nie je ťažké upriamiť pozornosť na Ježišových učeníkov. Ich život nepochybne poznačil hriech. Napriek tomu zanechali všetko a nasledovali Ježiša. Vytrvali s Ním v Jeho ťažkostiach. Museli mnoho obetovať, aby mohli kráčať v Jeho šľapajach. Pokiaľ vieme, niektorí z nich museli dosvedčiť svoju vieru vlastnou krvou.

Avšak to nie je všetko, na čo Ježiš upozorňuje vo svojej arcipastierskej modlitbe. Ukazuje na tú skutočnosť, že učeníci zachovali Božie slovo. Neexistuje iný spôsob, ako môže kresťan viac uctiť Boha ako tento. Ten, kto poslúcha Božie slovo, verí v Neho. Spolieha sa na to, že keď raz Boh niečo povedal, tak to platí. Nikto a nič nemôže Jeho slovo zničiť. Jemu patrí všetka moc na nebi aj na zemi. Nemôže klamať. Jeho slovo sa nemení.

Slovo sa vpísalo do sŕdc učeníkov skrze Ježišovo učenie. Svojim priateľom ho dal ako neochvejný základ pre život. Zmŕtvychvstalý Spasiteľ to robí v jednej generácii za druhou.

V živote nemáš veľa toho, čo sa nemení. Jedna vec je však nemenná: Božie slovo. Pán ťa vždy vedie cez ťažkosti, skúšky a utrpenie k tomuto základu na skale. Keď ťa vo svojej nevyspytateľnej múdrosti vrhne do hĺbky, zároveň ti dá aj všetko, čo potrebuješ. Bez ohľadu na to, aké zlé to v živote bolo alebo je, stále svieti svetlo. Nedá sa zahasiť. Je to svetlo Božieho slova. Možno si myslíš, že to slovo už neplatí a že teba sa netýka, ale sa mýliš. Neexistuje žiadna situácia, v ktorej Božie slovo neplatí.

Keď si sa prvýkrát spoľahol na Božie slovo, bol si spasený. Potom všetky tvoje hriechy očistila krv Baránka.

Podobá sa to tvojmu životu kresťana. Kým sa držíš Božieho slova, nemôžeš byť stratený. Ježiš za teba ručí a hovorí: „Pretože ma miluje," vraví Pán, „vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, a ochránim ho, lebo pozná moje meno." (Ž 91:14)

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Úžitok z trápenia

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť... Izaiáš 38:17

Pochmúrne veci v živote sú pre teba nebezpečné. Môžeš kvôli nim zatrpknúť. Myseľ je v nebezpečenstve, že sa prispôsobí tomu, s čím sa stretáva. Takáto reakcia je prirodzená. Od pádu človeka je naša povaha vo svojej podstate skazená. Ak sa jej pridŕžame, obraciame sa Bohu chrbtom a hynieme.

Kráľ Ezechiáš patril medzi málo kráľov z Júdovho kmeňa, ktorí sa báli Boha. V jeho živote sa zatrpknutosť zmenila na pokoj. Zomieral, ale vedel, že pochmúrne a ťažké situácie v živote boli vyučujúcou Božou rukou. Preto vo svojom utrpení hľadal Hospodina.

Boh si želá, aby si aj ty mal úžitok zo svojho trápenia. Stane sa to iba vtedy, keď si niečo uvedomíš. Všetko, čo sa ti v živote stane, rieš iba s Bohom. Áno, dokonca aj keď' satan proti tebe rozpúta búrku, máš si byť istý, že Boh je mocnejší ako mocné zlo a že Boží protivník nemôže zájsť ako mu Hospodin dovolí.

Boh skrze ťažké veci zjavuje, čo znamená žiť ako stratený hriešnik v padlom svete, kde odplatou za hriech je smrť. Svet a jeho žiadostivosť ukazujú svoju pravú tvár. Uvedomíš si, že pokoj, ktorý svet ponúka, vždy končí ťažkosťami.

Svet ti nedokáže dať, po čom ti duša túži. Ak by si mohol nazrieť do duše tým, ktorých tento svet napĺňa šťastím, objavil by si červíka horkosti, ktorý im nahlodáva korene života. Svet ponúka iba sklamanie a klam a najlepšie sa mu to darí na konci.

Ťažké veci sú teda Božím volaním: musíš sa obrátiť k Tomu, ktorý môže dať tvojmu srdcu pokoj. S Ježišom a iba v Ňom objavíš to, čo uhasí tvoj trýznivý smäd.

Ježiš tvoj spor s Bohom urovnal. Vierou v Jeho obeť na Golgote spoznáš pokoj navzdory všetkému, čo sa stane. A pokoj s Bohom je najdôležitejší zo všetkého... Pokoj zostáva, keď' všetko ostatné zhorí. Zachraňuje hriešnikov, ako sme ty a ja.

 

 

 

 

 

 

Dve skupiny ľudí

 

„Lebo tomu, kto má, bude dané, a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má.“ Evanjelium podľa Matúša 13:12O kom tu Pán Ježiš rozpráva? Ten, kto má, bude mu dané a bude mať nadbytok. Kto je to? A ten, kto nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. Kto je to?
Tieto otázky sú veľmi závažné, pretože patríme do jednej z týchto dvoch skupín. Tretia možnosť neexistuje!

Odpoveď nájdeme, keď sa pozrieme na súvislosti, v akých sú tieto slová napísané. Pán Ježiš práve rozprával podobenstvo o rozsievačovi, ktorý ide a seje bez ohľadu na to, kde semeno padá. Popisuje to Božiu vôľu, že Boh chce, aby všetci ľudia počuli bez ohľadu na to, či prijmú Jeho Slovo, alebo nie. Boh „chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy“. (1 Tim 2:4)

Semeno padá na kraj cesty, na skalnatú pôdu, do tŕnia a do dobrej zeme. Pán Ježiš nám toto podobenstvo aj sám vysvetlil. (Mt 13:18–23) Východisko vo všetkých prípadoch je to isté: sú to tí, ktorí počujú Slovo. Niektorí ľudia počujú bez toho, aby si všimli, čo počujú. Diabol od nich v momente berie slovo preč, hovorí Pán Ježiš. Výsledkom je: ten, kto nemá! Semená, čo boli zasiate do skalnatej pôdy, rýchlo vzídu, ale keď vyjde slnko, spáli ich. A keďže nemajú koreňa, uschnú. Pán Ježiš hovorí, že to sú tí, ktorí Slovo s radosťou prijímajú, ale sú len chvíľkoví. Len čo príde súženie a prenasledovanie, Slovo sa stráca zo srdca. A výsledkom je opäť: ten, kto nemá! Podobne je to aj so semenom v tŕni. Tu sa Slovo Božie zakorení, ale býva udusené starosťami sveta a klamom bohatstva. Výsledok je: ten, kto nemá!

Ale tí, ktorí počúvajú Božie Slovo, aby ho prijali, im sa Božie Slovo zakoreňuje v srdci, vytvára vieru v Pána Ježiša a prináša duchovné ovocie. Výsledok je: ten, kto má.

Do ktorej z týchto dvoch skupín patríš?

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Utíš sa pred Hospodinom

 

Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho! Žalm 37:7

Život s Pánom je poznačený pocitom srdca. Preto sa v Písme píše: „Utíš sa pred Hospodinom!" Boží hlas je prenikavý. Môže všetko ostatné umlčať. Boh má prvé aj posledné slovo. Na druhej strane je ľahké potlačiť Boží hlas v tomto svete hriechu a smrti. Je to preto, že Boh prišiel na zem ako nevýznamný človek. Nekričal ani nezvýšil hlas. Nesnažil sa urobiť dojem vonkajšími prostriedkami. Učeníkov vyzýva, aby boli verní bláznovstvu kázania o kríži. Podľa ľudí nie je nič výnimočné na služobníkovi Pána, ktorý káže slovo o kríži na spasenie. Napriek tomu nás práve toto Slovo zachraňuje pred smrťou. Keď si už mal dosť všetkého, čo svet hovorí, utíšil si sa pred Bohom. Nemal si už čo povedať, veď' stratený a odsúdený nehovorí. Stál si pred sudcom a musel si sklopiť oči. Práve vtedy si sa stretol s niečím nepochopiteľným. Boh ti povedal niečo celkom iné, ako si si predstavoval. Nezničil ťa svätým hnevom. Kázal ti o niekom, koho zdrvili, ale znášal to v tichosti, o Ježišovi, ktorý neotvoril ústa, keď' Ho viedli na zabitie. Keď' ti Duch Svätý vložil do srdca slovo o Zástupcovi a Vykupiteľovi, bol si znovuzrodený. Nič si neurobil sám. Božie slovo všetko vykonalo. Stal si sa novým človekom. Utíšenie pred Božím slovom je nevyhnutnou súčasťou pravého života s Ním. Ak sa stratí, budeš živoriť. Potom už Boh viac nebude môcť byť v kontakte s tebou. Keď' nie je v kontakte, viera zomiera. Vieš, že viera prichádza skrze počutie Božieho slova. Existuje teda úzka spojitosť medzi počúvaním a očakávaním na Pána. Ak dovolíš Bohu, aby s tebou udržiaval kontakt, nie je ťažké veriť. On nemôže klamať. Otvor srdce Jeho slovu a nebudeš môcť robiť nič iné, len sa spoliehať na Neho. Preto „utíš' sa pred Hospodinom a čakaj na Neho."

 

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Si požehnaným Božím dieťaťom

 

...ale všetko a vo všetkom je Kristus. List Kolosenským 3:11

 

Nerozumieš Bohu. Túžiš byť živým kresťanom, ktorý je pre iných požehnaním. Modlíš sa za to, ale nič sa nedeje. On je všemohúci, a tak ľahko by mohol zasiahnuť, ale neurobil to. Si stále ten istý. Prečo nenaplní tvoju túžbu, aby si sa viac podobal Ježišovi? Tvoju túžbu stať sa svätým spôsobil Boh. Nesprávne na tom sú tvoje mylné predstavy, ako sa to stane. Myslíš si, že sa niečo musí stať s tebou. Neuvedomuješ si, že tajomstvo spočíva v tom, že sa ujmeš vlastníctva všetkého, čo už v Ježišovi Kristovi máš. Boh má z teba radosť, keď' veríš v Ježiša, z ktorého sa Boh teší. Boh hľadá Ježiša v tebe. Ježiš je vždy najsilnejší v tom človeku, ktorý si myslí, že je najslabší.

Preto ti Boh berie vieru v seba samého. Vnímaš to tak, akoby ti Boh zobral všetko, aby si nakoniec musel povedať: Teraz už mám iba Ježiša. Myslíme si, že sme biedni, keď' už nemôžeme veriť ničomu, čo je v nás. Je ťažké stratiť duchovné sebavedomie. Keď' Boh dovolí, aby svetlo Slova osvietilo jadro nášho srdca, kde sa skrýva tak mnoho hriechu, sme zbavení všetkého. Boh k tebe prichádza skrze svoje Slovo. Musíš tomu venovať pozornosť. Neexistuje žiadna úzkosť, v ktorej by to Slovo nemohlo pomôcť. Ak sa podriadiš Slovu, vzbudí v tebe vieru. Božie dieťa je dedičom neba. Ak je Ježiš tvojím Spasiteľom, si taký bohatý, ako len môžeš byť. On je v tebe. To neplatí len pre výnimočných kresťanov, ale pre všetkých. Je nemožné byť kresťanom bez toho, aby si nemal v Ježišovi všetko. Keď' máš dokonca tú najmenšiu a najslabšiu vieru, On vstúpil do tvojho srdca so všetkým duchovným požehnaním nebeských sfér. Nenechal si ho pre seba. Dal ti ho. Viac ani nemôžeš dostať. Kristus je všetko, vo všetkom, je aj v tebe. Si preto požehnaným Božím dieťaťom napriek vlastnej bezvýznamnosti.

 

 

 

 

 

Zdroj: evs.sk